Polityka prywatności sklepu internetowego drzewa.com.pl

Ładuję...

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego drzewa.com.pl jest Piotr Konieczko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Szkółka Drzew i Krzewów Owocowych oraz Ozdobnych Piotr Konieczko, 47-316 Górażdże, ul. Wiejska 12, NIP 755-169-69-00, REGON 532321620, adres poczty elektronicznej: drzewa@drzewa.com.pl – zwany dalej Administratorem i będący jednoczeście Usługodawcą Sklepu Internetowego drzewa.com.pl i Sprzedawcą.
 2. 2. Dane osobowe użytkowników Sklepu Internetowego drzewa.com.pl gromadzone, przechowywane i przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Udostępnianie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym posiadanie adresu poczty elektronicznej użytkownika jest niezbędne dla skorzystania z usług "Twoje konto", "Zakup". Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane wyłącznie przez Szkółka Drzew i Krzewów Owocowych oraz Ozdobnych Piotr Konieczko do kontaktów z użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania danej usługi. Dane osobowe to wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zebrane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem.
 4. Wszystkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na nimniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery, min. Sklep Internetowy, Sprzedawca, Usługa Elektroniczna, należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Celem zbierania danych przez Administratora jest:
  1. gromadzone, przechowywane i wykorzystywane danych osobowych przez Szkółka Drzew i Krzewów Owocowych oraz Ozdobnych Piotr Konieczko za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo.
  2. nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.
  3. wykorzystanie ich w celu zapewnienia właściwej obsługi użytkowników sklepu intrnetowego, w szczególności w ramach wykonania usług: "Zakup", "Towje konto" oraz kominikacji z użytkownikami, którzy wyrazili na to zgodę.
  4. marketing własnych produktów.
 2. W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy Produktów do Klienta Administrator przekazyje zebrane dane osobowe Klientów w niezbędnym zakresie dla dokonania dostawy przewoźnikowi:
  1. FedEx Express Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Kucza 16/22, 00-526 Warszawa) numer w rejestrze przedsiębiorców 000037973.
  2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres (ulica, numer domu numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość). W wypadku Usługobiorców (Klientów) nie będących jednocześnie konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).
  3. Dane osobowe, o których mowa w powyższym pkt. Są niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług Elelktonicznych w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów. Zakres wymaganych danych jest każdorazowo wskazany w Regulaminie Sklepu Internetowego oraz przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi Elektronicznej lub zawarciem Umowy Sprzedaży na stronie Sklepu Internetowego.

3. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

 1. Serwis korzysta z plików cookis.
 2. Pliki cookis (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Sklepu Internetowego. Cookis zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej, z któerj pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookis wykorzystywane są w następujących celach:
  1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
  2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
  3. tworzenia ststystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Usługobiorca korzysta ze strony Sklepu Internetowego, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości;
  4. utrzymanie sesji Klienta Sklepu Internetowego (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
  5. dostosowanie zawartości Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
 4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślinie dopuszcza przechowywanie plików cookis w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookis. Istnieje również możliwość automatycznego blokowania plików cookis. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 5. Usługodawca zbiera również dane eksploatacyjne (tzw. logi-adres IP, domena), które są przechowywane przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Ten rodzaj danych ma charakter zbiorczy i anonimowy. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę/Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane, które są niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 3. Dane umożliwiające identyfikację Usługobiorcy/Klienta są udostępniane wyłącznie za jego zgodą.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów podstawą takiego przetwarzania jest dodatkowo zgoda Usługobiorcy/Klienta.
 5. Administrator może mieć obowiązek udzielenia informacji zebranych przez stronę Sklepu Internetowego upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

5. PRAWO KONTROLI , DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA I USUNIĘCIA

 1. Usługobiorca ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych przekazanych Administratorowi w ramach usługi „Twoje konto” (po przejściu procedury weryfikacji tożsamości, polegającej na podaniu hasła).
 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do uaktualnienia, żądania uzupełnienia, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Dane osobowe, które zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, dane niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe będą usuwane.
 3. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych.
 4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można skorzystać z opcji w ramach swojego Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztę elektroniczną na adres drzewa@drzewa.com.pl albo pisemnie na adres Administratora.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
  1. Dostęp do konta możliwy jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
  2. Zabezpieczenie zboru danych przed nieuprawnionym dostępem.
  3. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.
  4. W ramach standardowych mechanizmów funkcjonowania w Internecie, na stronach Sklepu Internetowego mogą być prezentowane odsyłacze prowadzące do stron zewnętrznych. Za ochronę danych osobowych w zewnętrznych serwisach odpowiadają wyłącznie podmioty prowadzące te strony.
  5. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
Copyright © 2006 – 2020 drzewa.com.pl - Szkółki Konieczko